Spl Punjabi Rajma Masala(300ml) 2, Roti-2, Plain Paratha-2, Salad(300ml) 1, Pickle & Gajar Halwa.

Spl Punjabi Rajma Masala(300ml) 2, Roti-2, Plain Paratha-2, Salad(300ml) 1, Pickle & Gajar Halwa.

By Meeta Jaiswal

Regular price ₹ 352.00 Sale